माननीय मुख्यमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम मा. लिला गिरी