मा. मुख्यमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम जोख बहादुर महरा