नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
मंसिर २७, २०७९ सुत्केरीको लागि पोषण खाद्य आहार वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधित)
कात्तिक १, २०७९ नेपाल-स्वास्थ्य-सेवा-नियमावली-२०५५
असोज ३०, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
असोज ३०, २०७९ ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
असोज ३०, २०७९ विपन्न नागरिकको लागि दम तथा ब्रोन्काइटिस रोग उपचार आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६
असोज ३०, २०७९ स्वास्थ्य क्षेत्रका सामुदायिक संस्थाहरुलाई पूँजीगत अनुदान वितरण निर्देशिका, २०७६
असोज ३०, २०७९ स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी ऐन २०७५
असोज ३०, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८
असोज ३०, २०७९ स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७६
जेठ २४, २०७९ नेपाल-स्वास्थ्य-सेवा-ऐन-२०५३
जेठ २४, २०७९ नेपाल-स्वास्थ्य-व्यवसायी-परिषद्-ऐन-२०५३
जेठ २४, २०७९ नेपाल-स्वास्थ्य-अनुसन्धान-परिषद्-ऐन-२०४७