प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख ६, २०८१ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निदानात्मक परीक्षण सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०
बैशाख ११, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य साझदेारी कार्यक्रम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
माघ २४, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विेशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८
माघ १२, २०७८ जेष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, 2078
साउन १९, २०७८ ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
असार ८, २०७८ विपन्न नागरिकको लागि दम तथा ब्रोन्काइटिस रोग उपचार आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६
असार ८, २०७८ एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५