प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
साउन २५, २०७९ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन 2079/80
साउन ४, २०७९ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (ससर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रम २०७९/८०)
साउन ४, २०७९ स्थानीय तह कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (ससर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरित कार्यक्रम २०७९/८०)
साउन २१, २०७८ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७८।०७९
असार ८, २०७८ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७/७८