स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि तपशिल बमोजिमको विज्ञापनमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि तपशिल बमोजिमको विज्ञापनमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।

" />
असार १६, २०८१

स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि तपशिल बमोजिमको विज्ञापनमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि तपशिल बमोजिमको विज्ञापनमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।